Intercert

บริการของเรา

ITC GROUP  เป็นผู้ให้บริการด้านระบบมาตรฐาน ISO แบบครบวงจร ดูแลตั้งแต่เริ่มต้นจนได้รับการรับรองระบบ โดยเริ่มจากให้ความรู้กับทีมงานเรื่องระบบมาตรฐาน ISO, ให้คำปรึกษาในการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ISO, สอนวิธีการเป็นผู้ตรวจประเมิน (Internal Audit), ซ้อมการตรวจประเมินเสมือนจริงเพื่อเตรียมความพร้อมให้ลูกค้าก่อนการตรวจรับรอง (Pre Audit) ดูแลให้คำปรึกษาแนะนำการแก้ไขประเด็นหลังจากได้รับการตรวจรับรองระบบ จากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือระดับนานาชาติ

บริการที่ปรึกษาและวางระบบ ISO

ITC GROUP บริการให้คำปรึกษาจัดทำระบบมาตรฐานสากลต่างๆ โดยทีมที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในแต่ละภาคธุรกิจ ทีมที่ปรึกษาของเราให้คำปรึกษาแบบเป็นกันเอง ใส่ใจทุกขั้นตอน เน้นวางระบบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า เข้าใจง่าย สอดคล้องกับมาตรฐานของระบบ ISO ระดับสากล เราพร้อมสร้างความมั่นใจ และให้การการันตีว่าเราจะให้คำปรึกษาตลอดจนลูกค้าได้รับการรับรองจากผู้ตรวจประเมินอย่างแน่นอน

meeting-with-business-partner 1
smiling-asian-businesswoman-showing-document-report-her-manager-during-meeting-office 1

บริการตรวจประเมินให้การ
รับรองระบบมาตรฐาน ISO

บริการให้คำปรึกษาพร้อมทั้งแนะนำหน่วยงานผู้ตรวจประเมินให้การรับรองระบบมาตรฐาน จากสถาาบันต่างๆ
ITC GROUP ได้จับมือร่วมกับสถาบันรับรองระดับนานาชาติหลายสถาบัน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในหลายประเทศ ซึ่งเป็นสถาบันที่ให้บริการตรวจประเมินรับรองระบบการจัดการมาตรฐานสากลต่างๆ ที่มีชื่อเสียง ได้รับการตรวจสอบตามข้อกำหนด ISO17021 จาก IAF Member Accreditation Board ทั้งยังเป็นสถาบันให้การรับรองระหว่างประเทศที่ให้บริการด้านการตรวจประเมินโดยตรง ได้นำรูปแบบการตรวจประเมินระดับสากลมาปรับใช้กับลูกค้าของเรา มีการตรวจประเมินเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังและติดตามการนำระบบไปปรับใช้ภายในองค์กร โดยการตรวจประเมินของเราสามารถนำไปช่วยปรับปรุง และพัฒนาองค์กรของลูกค้าให้ได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่อง

ITC GROUP เราสามารถช่วยให้ลูกค้าผ่านการตรวจรับรอง ISO ได้ง่าย ลดความยุ่งยาก โดยการนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของมาตรฐานระดับสากลมาใช้ พร้อมกับตรารับรองที่เชื่อถือได้ เมื่อได้รับการรับรองลูกค้าจะได้รับความมั่นใจในระดับสูงแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรที่ผ่านการรับรองในทุกระดับ เพราะเรามีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างคุ้มค่า และเป็นกลางสำหรับองค์กรทุกประเภท

ITC GROUP ได้ร่วมมือกับพันธมิตร (Partner) พัฒนาทีมผู้ตรวจประเมินให้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลายภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมขนส่ง อุตสาหกรรมเคมีภัณท์และพลาสติก อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เป็นต้น เพื่อเราจะได้มีสถาบันที่ให้บริการตรวจประเมินรับรองได้อย่างมืออาชีพ ทีมงานของพวกเรามุ่งมั่นที่จะนำความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดทางธุรกิจมาใช้ในการให้บริการ เพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ช่วยให้ลูกค้าบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายทางธุรกิจ และผ่านการรับรองระบบอย่างแน่นอน

บริการอบรมมาตรฐาน ISO
(Inhouse Training - Public Training)

ITC GROUP มีผู้เชี่ยวชาญที่ได้ผ่านการฝึกอบรมระบบการจัดการและการรับรองบุคลากรจากสถาบันระดับนานาชาติ โดยจะนำหลักการและแนวคิดมาถ่ายทอดให้กับบุคคลที่ต้องการพัฒนาศักยภาพในสายวิชาชีพเพิ่มเติม ทีมวิทยากรของ ITC GROUP จะมีการปรับปรุงคุณภาพและเนื้อหาของแต่ละหลักสูตรที่ใช้สำหรับการฝึกอบรมอยู่เสมอ โดยจะมีวิธีการสื่อสารถ่ายทอดออกมาแบบเป็นกันเอง ผู้ฟังเข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยาก มีความสนุกสนานไปกับการเรียนไม่น่าเบื่ออีกต่อไป หลังจบการฝึกอบรมผู้เข้าฟังจะได้รับใบรับรอง (Certificate) ผ่านการอบรมในแต่ละหลักสูตรด้วย

มาตรฐาน ISO ที่ให้บริการ

ISO 9001

ระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System : QMS)

คือ ระบบมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพระดับสากล สำหรับองค์กรทุกประเภท ช่วยยกกระดับในการทำงานและกระตุ้นให้องค์กรมีการพัฒนาประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

ISO 14001

จัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Management System : EMS)

คือ ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน เป็นระบบที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดจากหน่วยงานองค์กรทั่วโลก เพื่อต้องการให้องค์กรมีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม และยังเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดต้นทุนการผลิตในธุรกิจด้วย

ISO 45001 (TIS 18001/มอก.18001)

ระบบมาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health & Safety Management System)

คือ ระบบสำหรับความปลอดภัยในการทำงานและสุขภาพที่ดีของพนักงาน เป็นการช่วยกันพัฒนาองค์กรให้ถูกต้องตามหลักอนามัย

ISO 13485

ระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับเครื่องมือแพทย์ (Medical Devices Quality Management System)

คือ ระบบการจัดการคุณภาพของเครื่องมือแพทย์ เริ่มตั้งแต่การออกแบบ พัฒนา การนำไปใช้ และการบำรุงรักษาระบบจัดการคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

ISO 27001

ระบบมาตรฐานการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System : ISMS)

คือ ระบบการจัดการความปลอดภัยทางสารสนเทศ สำหรับการปกป้องทรัพย์สินทางข้อมูลของบริษัทเพื่อให้มีความปลอดภัยขั้นสูงสุด

Codex GHPs

มาตรฐานด้านความปลอดภัยทางอาหาร (Good Hygiene Practice(s))

คือ ระบบพื้นฐานมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิต ซึ่งประยุกต์มาจากวิธีการและหลักเกณฑ์ในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice) หรือ GMP ที่ใช้เป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการในห่วงโซ่อาหารต้องดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมการผลิตการปฏิบัติงานให้ถูกสุขลักษณะ สะอาด ป้องกันอันตราย หรือสิ่งแปลกปลอมที่อาจจะปนเปื้อนลงในผลิตภัณฑ์ได้

HACCP

ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (Hazard Analysis and Critical Control Point System)

คือ ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม ป้องกันและลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในห่วงโซ่อาหารตั้งแต่การผลิตจนถึงการจัดจำหน่ายและการเก็บรักษา

ISO/IEC 20000 - ISO/ICE 20000-1 : 2018

มาตรฐานระบบจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำในระดับสากล (Service Management System : SMS)

คือ มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำในระดับสากล สำหรับการบริหารด้าน IT มีผลบังคับใช้กับองค์กรทุกแห่งที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ รวมถึงการว่าจ้างธุรกิจภายนอกให้ดูแลระบบไอทีของตน (Outsource) และองค์กรต่างๆ ที่จัดหา Solution ด้านการบริหารงานบริการไอทีแก่ลูกค้าของตน โดยมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 จะครอบคลุมข้อกำหนดในเรื่องการวางแผนบริการ, ความรู้ในการบริหาร, การจัดการสินทรัพย์, การจัดการอุปสงค์ และการส่งมอบบริการให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยมุ่งหมายให้สร้างความมั่นใจในคุณภาพของการบริหารงานองค์กร มีการตรวจติดตามและตรวจสอบคุณภาพการบริการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการรายงานผลที่ส่งมอบให้แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจของผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในองค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่

ISO 21001

ระบบการจัดการองค์กรการศึกษา (Educational Organizations Management System)

คือ ระบบการจัดการคุณภาพด้านการศึกษาโดยมีเป้าหมายในการปรับปรุงกระบวนการ เน้นความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการเป็นหลัก

ISO 22000

ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety Management System : FSMS)

คือ ระบบการจัดการความปลอดภัยทางด้านอาหาร เป็นข้อกำหนดเฉพาะสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมในด้านความปลอดภัยของอาหารที่ใช้กันทั่วโลก และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล (Auditable Standard) มีการบังคับใช้ในทางการค้าสินค้าประเภทอาหารอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งยังทำให้ธุรกิจในห่วงโซ่อาหารมีมาตรฐานไปทางเดียวกัน รวมทั้งจะช่วยผลักดันให้องค์กรให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฏหมายด้วย

ISO 22301

ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM)

คือ ระบบการจัดการที่ใช้ได้กับทุกองค์กร ช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการและกำหนดวิธีการที่จำเป็น เพื่อสร้างความมั่นใจในความต่อเนื่องทางธุรกิจ สำหรับการจัดทำแผนดำเนินการตรวจสอบดูแลรักษาป้องกันและเตรียมความพร้อมในการลดความเสี่ยง ภัยคุกคามต่อองค์กร และผลกระทบที่จะได้รับจากภัยคุกคามนั้นๆ เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลัก

ISO/IEC 29110

มาตรฐานที่ให้การรับรองคุณภาพการบริหารงานหรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
(Software Engineering-Lifecycle Profiles For Very Small Enterprises : VSE)

คือ มาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่ให้การรับรองคุณภาพการบริหารงานหรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ แก่ผู้ประกอบการที่เป็นองค์กรขนาดเล็ก มีจำนวนพนักงานไม่เกิน 25 คน หรือหน่วยงานด้าน Software ที่อยู่ในองค์กรขนาดใหญ่ (ใช้มาตรฐาน ISO 15540 เป็นแม่แบบ) มีกระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างเป็นระบบ เพื่อก้าวไปสู่กระบวนการทางสากล โดยจะเป็นการเริ่มต้นเชิงกิจกรรมของการปรับปรุงกระบวนการ หรือ SPI (Software Process Improvement) ซึ่งมีข้อกำหนดใน 2 กระบวนการ ดังนี้
1) การบริหารจัดการโครงการ (Project Management : PM Process)
2) กระบวนการด้านการสร้างซอร์ตแวร์ (Software Implementation : SI Process)

ISO 37001

ระบบการจัดการการต่อต้านการติดสินบน (Anti-Bribery Management Systems : ABMS)

คือ ระบบการจัดการต่อต้านความโปร่งใส และการติดสินบนที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการทำงาน ป้องกัน ตรวจจับ สอบสวน กรณีการติดสินบนและการทุจริต เป็นมาตรฐานสากลที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทุกองค์กรสามารถนำระบบการจัดการนี้ไปเป็นมาตรการช่วยปกป้ององค์กรของคุณได้

ISO 39001

ระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนและการจราจร (Road Traffic Safety : RTS)

คือ ระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนและการจราจรเป็นมาตรฐานที่มีข้อกำหนดมุ่งเน้นวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการความปลอดภัยทางถนนและการจราจรขององค์กร ซึ่งจะมีการแนะนำการวางแผนการดำเนินกิจกรรมที่ทำให้เป้าหมายเป็นจริง โดยใช้ข้อกำหนด ISO 39001 มาช่วยให้องค์กรมีความเข้าใจเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ให้บรรลุเป้าหมายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและลดค่าใช้จ่ายผ่านการจัดการที่ดีขึ้น

ISO 50001

ระบบจัดการด้านพลังงาน (Energy Management Systems : EnMS)

คือ ระบบการจัดการด้านพลังงานตามมาตรฐานสากลระบบแรกในโลกที่พัฒนาขึ้นจากมาตรฐานระดับชาติและภูมิภาคต่าง ๆ มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2011 (ISO 50001 : 2011) โดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization หรือ เรียกอย่างย่อว่า ISO) ซึ่งมาตรฐาน ISO 50001 มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้องค์กรดำเนินการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดต้นทุนด้านพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการพลังงานสำหรับธุรกิจการค้า โรงงานอุตสาหกรรม และองค์กรต่าง ๆ มุ่งหวังในการลดการใช้พลังงานของโลกลงให้ได้ประมาณร้อยละ 60

ISO/IEC 17025 : 2017

มาตรฐานสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ (The International Organization for Standardization)
and IEC (The International Electrotechnical Commission)


คือ
มาตรฐานว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการในการดำเนินการทดสอบ หรือ สอบเทียบ ซึ่งประกอบด้วยข้อกำหนดด้านการบริหารงานคุณภาพและข้อกำหนดด้านวิชาการ โดยมาตรฐานนี้สามารถที่จะนำมาปรับใช้ได้กับทุกองค์กรที่มีการดำเนินกิจกรรมด้านการทดสอบหรือสอบเทียบ

Management System Training for ISO Standards

ฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการมาตรฐาน ISO ต่างๆ เช่น

ISO9001, ISO14001, ISO45001, ISO13485, ISO27001, GHP, HACCP, ISO20000, ISO21001, ISO22000, ISO22301, ISO29110, ISO37001, ISO39001, ISO50001, ISO/IEC17025, ISO19011, Internal Audit, การตรวจติดตามภายใน, 5ส., Special Course เป็นต้น

บริการเป็นกันเอง ราคามิตรภาพ เข้าใจ ISO ง่ายขึ้น การรันตีความสำเร็จ 100%

Scroll to Top